Kh?u tr? thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o

1. C? s? kinh doanh n?p thu? gi? tr? gia t?ng theo ph??ng ph?p kh?u tr? thu? ???c kh?u tr? thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o nh? sau:

khau tru thue gia tri gia tang dau vao

C?c c? s? kinh doanh ???c kh?u tr? thu? GTGT ??u v?o

a) Thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o c?a h?ng h?a, d?ch v? s? d?ng cho s?n xu?t, kinh doanh h?ng h?a, d?ch v? ch?u thu? gi? tr? gia t?ng ???c kh?u tr? to?n b?;

b) Thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o c?a h?ng ho?, d?ch v? s? d?ng ??ng th?i cho s?n xu?t, kinh doanh h?ng h?a, d?ch v? ch?u thu? v? kh?ng ch?u thu? th? ch? ???c kh?u tr? s? thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o c?a h?ng ho?, d?ch v? s? d?ng cho s?n xu?t, kinh doanh h?ng h?a, d?ch v? ch?u thu? gi? tr? gia t?ng. Tr??ng h?p thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o c?a t?i s?n c? ??nh s? d?ng ??ng th?i cho s?n xu?t, kinh doanh h?ng h?a, d?ch v? ch?u thu? gi? tr? gia t?ng v? kh?ng ch?u thu? gi? tr? gia t?ng th? ???c kh?u tr? to?n b?;

c) Thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o c?a h?ng ho?, d?ch v? b?n cho t? ch?c, c? nh?n s? d?ng ngu?n v?n vi?n tr? nh?n ??o, vi?n tr? kh?ng ho?n l?i ???c kh?u tr? to?n b?;

d) Thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o ph?t sinh trong th?ng n?o ???c k? khai, kh?u tr? khi x?c ??nh s? thu? ph?i n?p c?a th?ng ??. Tr??ng h?p c? s? kinh doanh ph?t hi?n s? thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o khi k? khai, kh?u tr? b? sai s?t th? ???c k? khai, kh?u tr? b? sung; th?i gian ?? k? khai, b? sung t?i ?a l? s?u th?ng, k? t? th?i ?i?m ph?t sinh sai s?t.

2. ?i?u ki?n kh?u tr? thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o ???c quy ??nh nh? sau:

dieu kien khau tru thue gia tri gia tang dau vao

?i?u ki?n kh?u tr? thu? gi? tr? gia t?ng ??u v?o

a) C? ho? ??n gi? tr? gia t?ng mua h?ng ho?, d?ch v? ho?c ch?ng t? n?p thu? gi? tr? gia t?ng ? kh?u nh?p kh?u;

b) C? ch?ng t? thanh to?n qua ng?n h?ng ??i v?i h?ng h?a, d?ch v? mua v?o, tr? h?ng ho?, d?ch v? mua t?ng l?n c? gi? tr? d??i hai m??i tri?u ??ng;

c) ??i v?i h?ng ho?, d?ch v? xu?t kh?u, ngo?i c?c ?i?u ki?n quy ??nh t?i ?i?m a v? ?i?m b kho?n n?y ph?i c? h?p ??ng k? k?t v?i b?n n??c ngo?i v? vi?c b?n, gia c?ng h?ng ho?, cung ?ng d?ch v?, ho? ??n b?n h?ng ho?, d?ch v?, ch?ng t? thanh to?n qua ng?n h?ng, t? khai h?i quan ??i v?i h?ng ho? xu?t kh?u.

Vi?c thanh to?n ti?n h?ng ho?, d?ch v? xu?t kh?u d??i h?nh th?c thanh to?n b? tr? gi?a h?ng h?a, d?ch v? xu?t kh?u v?i h?ng h?a, d?ch v? nh?p kh?u, tr? n? thay Nh? n??c ???c coi l? thanh to?n qua ng?n h?ng.

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT

Địa chỉ : Phòng 611, Tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 - Hotline: Miss Mai 0963.372.739/Mr.Phước094.6143.746

Bài viết liên quan

Bài viết

Hotline: 094.614.3746

Tư vấn: 04 6325 9136