C?ch x?c ??nh nguy?n gi? c?a t?i s?n c? ??nh v? h?nh

Trong doanh nghi?p, vi?c ki?m tra v? gi?m s?t t?nh h?nh t?i ch?nh c?a doanh nghi?p l? v? c?ng quan tr?ng. Ngo?i vi?c qu?n l? ngu?n v?n l?u ??ng, doanh nghi?p c?n ph?i quan t?m ??n c?c t?i s?n c? ??nh c?a m?nh, c?ch kh?u hao TSC?… ?? ??a ra quy?t ??nh kinh doanh ??ng ??n, ??m b?o an ninh t?i ch?nh trong doanh nghi?p m?nh. B??c ??u ti?n khi th?c hi?n qu?n l? t?i ch?nh v? TSC? l? x?c ??nh ???c nguy?n gi? c?a TSC? ??.?D??i???y l? m?t s? quy???nh v? c?ch x?c???nh nguy?n gi? c?a t?i s?n c????nh nh? sau:

nguyen gia tai san co dinh vo hinh

C?ch x?c ??nh nguy?n gi? t?i s?n c? ??nh v? h?nh

1. ??i v?i t?i s?n c? ??nh v? h?nh mua s?m:

Nguy?n gi? TSC? v? h?nh mua s?m = Gi? mua th?c t? ph?i tr? c?ng (+) c?c kho?n thu? (kh?ng bao g?m c?c kho?n thu? ???c ho?n l?i) v? c?c chi ph? li?n quan tr?c ti?p ph?i chi ra t?nh ??n th?i ?i?m ??a t?i s?n v?o s? d?ng.

Tr??ng h?p TSC? v? h?nh mua s?m theo h?nh th?c tr? ch?m, tr? g?p, nguy?n gi? TSC? l? gi? mua t?i s?n theo ph??ng th?c tr??ti?n ngay t?i th?i ?i?m mua (kh?ng bao g?m l?i tr? ch?m).

2. ??i v?i?t?i s?n c? ??nh v? h?nh mua theo h?nh th?c trao ??i:

Nguy?n gi? TSC? v? h?nh mua theo h?nh th?c trao ??i v?i m?t TSC? v? h?nh kh?ng t??ng t? ho?c t?i s?n kh?c l? gi? tr? h?p l? c?a TSC? v? h?nh nh?n v?, ho?c gi? tr? h?p l? c?a t?i s?n ?em trao ??i (sau khi c?ng th?m c?c kho?n ph?i tr? th?m ho?c tr? ?i c?c kho?n ph?i thu v?) c?ng (+) c?c kho?n thu? (kh?ng bao g?m c?c kho?n thu? ???c ho?n l?i), c?c chi ph? li?n quan tr?c ti?p ph?i chi ra t?nh ??n th?i ?i?m ??a t?i s?n v?o s? d?ng theo d? t?nh.

Nguy?n gi? TSC? v? h?nh mua d??i h?nh th?c trao ??i v?i m?t TSC? v? h?nh t??ng t?, ho?c c? th? h?nh th?nh do ???c b?n ?? ??i l?y quy?n s? h?u m?t t?i s?n t??ng t? l? gi? tr? c?n l?i c?a TSC? v? h?nh ?em trao ??i.

3. T?i s?n c? ??nh v? h?nh ???c c?p, ???c bi?u, ???c t?ng, ???c ?i?u chuy?n ??n:

Nguy?n gi? TSC? v? h?nh ???c c?p, ???c bi?u, ???c t?ng l? gi? tr? h?p l? ban ??u c?ng (+) c?c chi ph? li?n quan tr?c ti?p ph?i chi ra t?nh ??n vi?c ??a t?i s?n v?o s? d?ng.

Nguy?n gi? TSC? ???c ?i?u chuy?n ??n l? nguy?n gi? ghi tr?n s? s?ch k? to?n c?a doanh nghi?p c? t?i s?n ?i?u chuy?n. Doanh nghi?p ti?p nh?n t?i s?n ?i?u chuy?n c? tr?ch nhi?m h?ch to?n nguy?n gi?, gi? tr? hao m?n, gi? tr? c?n l?i c?a t?i s?n theo quy ??nh.

4. T?i s?n c? ??nh v? h?nh ???c t?o ra t? n?i b? doanh nghi?p:

Nguy?n gi? TSC? v? h?nh ???c t?o ra t? n?i b? doanh nghi?p l? c?c chi ph? li?n quan tr?c ti?p ??n kh?u x?y d?ng, s?n xu?t th? nghi?m ph?i chi ra t?nh ??n th?i ?i?m ??a TSC? ?? v?o s? d?ng theo d? t?nh.

Ri?ng c?c chi ph? ph?t sinh trong n?i b? ?? doanh nghi?p c? nh?n hi?u h?ng ho?, quy?n ph?t h?nh, danh s?ch kh?ch h?ng, chi ph? ph?t sinh trong giai ?o?n nghi?n c?u v? c?c kho?n m?c t??ng t? kh?ng ??p ?ng ???c ti?u chu?n v? nh?n bi?t TSC? v? h?nh ???c h?ch to?n v?o chi ph? kinh doanh trong k?.

5. TSC? v? h?nh l? quy?n s? d?ng ??t:

- TSC? v? h?nh l? quy?n s? d?ng ??t bao g?m:

+ Quy?n s? d?ng ??t ???c nh? n??c giao c? thu ti?n s? d?ng ??t ho?c nh?n chuy?n nh??ng quy?n s? d?ng ??t h?p ph?p (bao g?m quy?n s? d?ng ??t c? th?i h?n, quy?n s? d?ng ??t kh?ng th?i h?n).

+ Quy?n s? d?ng ??t thu? tr??c ng?y c? hi?u l?c c?a Lu?t ??t ?ai n?m 2003 m? ?? tr? ti?n thu? ??t cho c? th?i gian thu? ho?c ?? tr? tr??c ti?n thu? ??t cho nhi?u n?m m? th?i h?n thu? ??t ?? ???c tr? ti?n c?n l?i ?t nh?t l? n?m n?m v? ???c c? quan c? th?m quy?n c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t.

Nguy?n gi? TSC? l? quy?n s? d?ng ??t ???c x?c ??nh l? to?n b? kho?n ti?n chi ra ?? c? quy?n s? d?ng ??t h?p ph?p c?ng (+) c?c chi ph? cho ??n b? gi?i ph?ng m?t b?ng, san l?p m?t b?ng, l? ph? tr??c b? (kh?ng bao g?m c?c chi ph? chi ra ?? x?y d?ng c?c c?ng tr?nh tr?n ??t); ho?c l? gi? tr? quy?n s? d?ng ??t nh?n g?p v?n.

- Quy?n s? d?ng ??t kh?ng ghi nh?n l? TSC? v? h?nh g?m:

+ Quy?n s? d?ng ??t ???c Nh? n??c giao kh?ng thu ti?n s? d?ng ??t.

+ Thu? ??t tr? ti?n thu? m?t l?n cho c? th?i gian thu? (th?i gian thu? ??t sau ng?y c? hi?u l?c thi h?nh c?a Lu?t ??t ?ai n?m 2003, kh?ng ???c c?p gi?y ch?ng nh?n quy?n s? d?ng ??t) th? ti?n thu? ??t ???c ph?n b? d?n v?o chi ph? kinh doanh theo s? n?m thu? ??t.

+ Thu? ??t tr? ti?n thu? h?ng n?m th? ti?n thu? ??t ???c h?ch to?n v?o chi ph? kinh doanh trong k? t??ng ?ng s? ti?n thu? ??t tr? h?ng n?m.

- ??i v?i c?c lo?i t?i s?n l? nh?, ??t ?ai ?? b?n, ?? kinh doanh c?a c?ng ty kinh doanh b?t ??ng s?n th? doanh nghi?p kh?ng ???c h?ch to?n l? TSC? v? kh?ng ???c tr?ch kh?u hao.

6. Nguy?n gi? c?a TSC? v? h?nh l? quy?n t?c gi?, quy?n s? h?u c?ng nghi?p, quy?n ??i v?i gi?ng c?y tr?ng theo quy ??nh c?a Lu?t s? h?u tr? tu?: l? to?n b? c?c chi ph? th?c t? m? doanh nghi?p ?? chi ra ?? c? ???c quy?n t?c gi?, quy?n s? h?u c?ng nghi?p, quy?n ??i v?i gi?ng c?y tr?ng theo quy ??nh c?a ph?p lu?t v? s? h?u tr? tu?.

7. Nguy?n gi? TSC? c?a c?c ch??ng tr?nh ph?n m?m:

Nguy?n gi? TSC? c?a c?c ch??ng tr?nh ph?n m?m ???c x?c ??nh l? to?n b? c?c chi ph? th?c t? m? doanh nghi?p ?? b? ra ?? c? c?c ch??ng tr?nh ph?n m?m trong tr??ng h?p ch??ng tr?nh ph?n m?m l? m?t b? ph?n c? th? t?ch r?i v?i ph?n c?ng c? li?n quan, thi?t k? b? tr? m?ch t?ch h?p b?n d?n theo quy ??nh c?a ph?p lu?t v? s? h?u tr? tu?.

H?y g?i ?i?n, ho?c ??n tr?c ti?p c?ng ty ch?ng t?i ?? ???c t? v?n mi?n ph? v? m?i v??ng m?c c?a b?n?v? th?c hi?n c?c nghi?p v? k? to?n ho?c t?i ch?nh c?a doanh nghi?p.?C?ng ty L?c Vi?t?r?t h?n h?nh ???c h?p t?c v?i b?n.

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT

Địa chỉ : Phòng 611, Tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 - Hotline: Miss Mai 0963.372.739/Mr.Phước094.6143.746

Bài viết liên quan

Bài viết

Hotline: 094.614.3746

Tư vấn: 04 6325 9136