Chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n khi th?nh l?p doanh nghi?p

1 s? th?ng tin v? chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n khi th?nh l?p doanh nghi?p m? LacViet ch?ng t?i mu?n cung c?p cho c?c c? nh?n, doanh nghi?p bi?t, gi?p c?c b?n n?m r? h?n v? quy?n s? h?u t?i s?n v? nh?ng ?i?u kho?n li?n quan.

T?i??i?u 29 thu?c ch??ng 2 c?a lu?t Doanh nghi?p n?m 2005 c? quy???nh v? chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n nh? sau:

Chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n, chuyen quyen so huu tai san

Chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n

1. Th?nh vi?n c?ng ty tr?ch nhi?m h?u h?n, c?ng ty h?p danh v? c? ??ng c?ng ty c? ph?n ph?i chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n g?p v?n cho c?ng ty theo quy ??nh sau ??y:

- ??i v?i t?i s?n c? ??ng k? ho?c gi? tr? quy?n s? d?ng ??t th? ng??i g?p v?n ph?i l?m th? t?c chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n ?? ho?c quy?n s? d?ng ??t cho c?ng ty t?i c? quan nh? n??c c? th?m quy?n.?Vi?c chuy?n quy?n s? h?u ??i v?i t?i s?n g?p v?n kh?ng ph?i ch?u l? ph? tr??c b?.

- ???i v?i t?i s?n kh?ng ??ng k? quy?n s? h?u, vi?c g?p v?n ph?i ???c th?c hi?n b?ng vi?c giao nh?n t?i s?n g?p v?n c? x?c nh?n b?ng bi?n b?n.?Bi?n b?n giao nh?n ph?i ghi r? t?n v? ??a ch? tr? s? ch?nh c?a c?ng ty; h?, t?n, ??a ch? th??ng tr?, s? Gi?y ch?ng minh nh?n d?n, H? chi?u ho?c ch?ng th?c c? nh?n h?p ph?p kh?c, s? quy?t ??nh th?nh l?p ho?c ??ng k? c?a ng??i g?p v?n; lo?i t?i s?n v? s? ??n v? t?i s?n g?p v?n; t?ng gi? tr? t?i s?n g?p v?n v? t? l? c?a t?ng gi? tr? t?i s?n ?? trong v?n ?i?u l? c?a c?ng ty; ng?y giao nh?n; ch? k? c?a ng??i g?p v?n ho?c ??i di?n theo u? quy?n c?a ng??i g?p v?n v? ng??i ??i di?n theo ph?p lu?t c?a c?ng ty;

- C? ph?n ho?c ph?n v?n g?p b?ng t?i s?n kh?ng ph?i l? ti?n Vi?t Nam, ngo?i t? t? do chuy?n ??i, v?ng ch? ???c coi l? thanh to?n xong khi quy?n s? h?u h?p ph?p ??i v?i t?i s?n g?p v?n ?? chuy?n sang c?ng ty.

2. T?i s?n ???c s? d?ng v?o ho?t ??ng kinh doanh c?a ch? doanh nghi?p t? nh?n kh?ng ph?i l?m th? t?c chuy?n quy?n s? h?u cho doanh nghi?p.

?

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT
Địa chỉ : Số 2, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân , Hà Nội (Đối diện trường Đại học Đại Nam)

Trụ sở chính: Số 9, ngõ 31 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì Hà Nội ( gần chi cục thuế Thanh Trì )

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 - Hotline: 094.6143.746

Bài viết liên quan

Bài viết

Hotline: 094.614.3746

Tư vấn: 04 6325 9136