Chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n khi th?nh l?p doanh nghi?p

1 s? th?ng tin v? chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n khi th?nh l?p doanh nghi?p m? LacViet ch?ng t?i mu?n cung c?p cho c?c c? nh?n, doanh nghi?p bi?t, gi?p c?c b?n n?m r? h?n v? quy?n s? h?u t?i s?n v? nh?ng ?i?u kho?n li?n quan.

T?i??i?u 29 thu?c ch??ng 2 c?a lu?t Doanh nghi?p n?m 2005 c? quy???nh v? chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n nh? sau:

Chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n, chuyen quyen so huu tai san

Chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n

1. Th?nh vi?n c?ng ty tr?ch nhi?m h?u h?n, c?ng ty h?p danh v? c? ??ng c?ng ty c? ph?n ph?i chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n g?p v?n cho c?ng ty theo quy ??nh sau ??y:

– ??i v?i t?i s?n c? ??ng k? ho?c gi? tr? quy?n s? d?ng ??t th? ng??i g?p v?n ph?i l?m th? t?c chuy?n quy?n s? h?u t?i s?n ?? ho?c quy?n s? d?ng ??t cho c?ng ty t?i c? quan nh? n??c c? th?m quy?n.?Vi?c chuy?n quy?n s? h?u ??i v?i t?i s?n g?p v?n kh?ng ph?i ch?u l? ph? tr??c b?.

– ???i v?i t?i s?n kh?ng ??ng k? quy?n s? h?u, vi?c g?p v?n ph?i ???c th?c hi?n b?ng vi?c giao nh?n t?i s?n g?p v?n c? x?c nh?n b?ng bi?n b?n.?Bi?n b?n giao nh?n ph?i ghi r? t?n v? ??a ch? tr? s? ch?nh c?a c?ng ty; h?, t?n, ??a ch? th??ng tr?, s? Gi?y ch?ng minh nh?n d?n, H? chi?u ho?c ch?ng th?c c? nh?n h?p ph?p kh?c, s? quy?t ??nh th?nh l?p ho?c ??ng k? c?a ng??i g?p v?n; lo?i t?i s?n v? s? ??n v? t?i s?n g?p v?n; t?ng gi? tr? t?i s?n g?p v?n v? t? l? c?a t?ng gi? tr? t?i s?n ?? trong v?n ?i?u l? c?a c?ng ty; ng?y giao nh?n; ch? k? c?a ng??i g?p v?n ho?c ??i di?n theo u? quy?n c?a ng??i g?p v?n v? ng??i ??i di?n theo ph?p lu?t c?a c?ng ty;

– C? ph?n ho?c ph?n v?n g?p b?ng t?i s?n kh?ng ph?i l? ti?n Vi?t Nam, ngo?i t? t? do chuy?n ??i, v?ng ch? ???c coi l? thanh to?n xong khi quy?n s? h?u h?p ph?p ??i v?i t?i s?n g?p v?n ?? chuy?n sang c?ng ty.

2. T?i s?n ???c s? d?ng v?o ho?t ??ng kinh doanh c?a ch? doanh nghi?p t? nh?n kh?ng ph?i l?m th? t?c chuy?n quy?n s? h?u cho doanh nghi?p.

?

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT

Địa chỉ : Phòng 611, Tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 - Hotline: Miss Mai 0963.372.739/Mr.Phước094.6143.746

Bài viết liên quan

Bài viết

Hotline: 094.614.3746

Tư vấn: 04 6325 9136