Ng?nh ngh? kinh doanh c? ?i?u ki?n

Trong ph?n n?y, b?n s? ???c cung c?p danh m?c c?c ng?nh, ngh? kinh doanh c? ?i?u ki?n v? c?c ?i?u ki?n kinh doanh ?? tri?n khai ??ng k? ho?t ??ng c?c ng?nh, ngh? tr?n.

DANH M?C NG?NH NGH? KINH DOANH Y?U C?U V?N PH?P ??NH

I.?? T? ch?c t?n d?ng (Ngh? ??nh 141/2006/N?-CP ng?y 22/11/2006)

1.???? Ng?n h?ng th??ng m?i c? ph?n: 1000 t? ??ng

2.???? Chi nh?nh ng?n h?ng n??c ngo?i: 15 tri?u USD

II.? Qu? t?n d?ng nh?n d?n (Ngh? ??nh 141/2006/N?-CP ng?y 22/11/2006)

1.???? Qu? t?n d?ng nh?n d?n trung ??ng: 1000 t? ??ng

2.???? Qu? t?n d?ng nh?n d?n c? s?: 0.1 t? ??ng

III. T? ch?c t?n d?ng phi ng?n h?ng (Ngh? ??nh 141/2006/N?-CP ng?y 22/11/2006)

1.???? C?ng ty t?i ch?nh: 300 t? ??ng

2.???? C?ng ty cho thu? t?i ch?nh: 100 t? ??ng

IV.? Kinh doanh b?t ??ng s?n: 6 t? ??ng (?i?u 3 N? 153/2007/N?-CP ng?y 15/10/2007)

V. D?ch v? ??i n?: 2 t? ??ng (?i?u 13 N? 104/2007/N?-CP ng?y 14/6/2007)

VI. D?ch v? b?o v?: 2 t? ??ng (kh?ng ???c kinh doanh c?c ng?nh, ngh? v? d?ch v? kh?c ngo?i D?ch v? b?o v?) (N? 52/2008/N?-CP ng?y 22/4/2008)

VII. D?ch v? ??a ng??i lao ??ng ?i l?m vi?c ? n??c ngo?i: 5 t? ??ng (?i?u 3 N? 126/2007/N?-CP ng?y 1/8/2007)

VIII. S?n xu?t phim: Doanh nghi?p ph?i c? GCN ?? ?i?u ki?n kinh doanh do C?c ?i?n ?nh c?p tr??c khi ?KKD (?i?u 14 Lu?t ?i?n ?nh)

IX. Kinh doanh c?ng h?ng kh?ng: (Kho?n 1 ?i?u 22 N? 83/2007/N?-CP ng?y 25/5/2007)

1. Kinh doanh t?i c?ng h?ng kh?ng qu?c t?: 100 t? ??ng
2. Kinh doanh t?i c?ng h?ng kh?ng n?i ??a: 30 t? ??ng

X. Cung c?p d?ch v? h?ng kh?ng m? kh?ng ph?i l? doanh nghi?p c?ng h?ng kh?ng: (Kho?n 2 ?i?u 22 N? 83/2007/N?-CP ng?y 25/5/2007)

1. Kinh doanh t?i c?ng h?ng kh?ng qu?c t?: 30 t? ??ng

2. Kinh doanh t?i c?ng h?ng kh?ng n?i ??a: 10 t? ??ng

XI. Kinh doanh v?n chuy?n h?ng kh?ng: (Kho?n 1 ?i?u 8 N? 76/2007/N?-CP ng?y 9/5/2007)

1. V?n chuy?n h?ng kh?ng qu?c t?:

- Khai th?c t? 1 ??n 10 t?u bay: 500 t? ??ng
-? Khai th?c t? 11 ??n 30 t?u bay: 800 t? ??ng
-? Khai th?c tr?n 30 t?u bay: 1000 t? ??ng

2. V?n chuy?n h?ng kh?ng n?i ??a:

-? Khai th?c t? 1 ??n 10 t?u bay: 200 t? ??ng
-? Khai th?c t? 11 ??n 30 t?u bay: 400 t? ??ng
-? Khai th?c tr?n 30 t?u bay: 500 t? ??ng

XII. Kinh doanh h?ng kh?ng chung: 50 t? ??ng (Kho?n 2 ?i?u 8 N? 76/2007/N?-CP ng?y 9/5/2007)

DANH M?C NG?NH NGH? KINH DOANH Y?U C?U C? CH?NG CH? H?NH NGH?

1/ Kinh doanh d?ch v? ph?p l?.
2/ Kinh doanh d?ch v? kh?m, ch?a b?nh v? kinh doanh d??c ph?m.
3/ Kinh doanh d?ch v? th? y v? kinh doanh thu?c th? y.

4/ Kinh doanh d?ch v? thi?t k? quy h?ach x?y d?ng, kh?o s?t x?y d?ng, thi?t k? x?y d?ng c?ng tr?nh, gi?m s?t thi c?ng x?y d?ng.
5/ Kinh doanh d?ch v? ki?m to?n.
6/? S?n xu?t, gia c?ng, sang chai, ??ng g?i, mua b?n thu?c b?o v? th?c v?t.
7/ Kinh doanh d?ch v? x?ng h?i kh? tr?ng.
8/ Kinh doanh d?ch v? thi?t k? ph??ng ti?n v?n t?i.
9/ Mua b?n di v?t, c? v?t, b?o v?t qu?c gia.
10/ Kinh doanh d?ch v? k? to?n.
11/ D?ch v? m?i gi?i b?t ??ng s?n.

- D?ch v? ??nh gi? b?t ??ng s?n.

- D?ch v? s?n giao d?ch b?t ??ng s?n.

?? th?nh l?p C?ng ty c? ?i?u ki?n n?u tr?n ho?c b? sung nh?ng ng?nh ngh? n?y, vui l?ng li?n h? v?i ch?ng t?i ???c t? v?n mi?n ph?, ch?nh x?c v? nhanh nh?t.

nganh nghe kinh doanh co dieu kien

Ng?nh ngh? kinh doanh c? ?i?u ki?n.

DANH M?C NG?NH, NGH? C?M KINH DOANH

1. Kinh doanh v? kh? qu?n d?ng, trang thi?t b?, k? thu?t, kh? t?i, ph??ng ti?n chuy?n d?ng qu?n s?, c?ng an; qu?n trang (bao g?m c? ph? hi?u, c?p hi?u, qu?n hi?u c?a qu?n ??i, c?ng an), qu?n d?ng cho l?c l??ng v? trang; linh ki?n, b? ph?n, ph? t?ng, v?t t? v? trang thi?t b? ??c ch?ng, c?ng ngh? chuy?n d?ng ch? t?o ch?ng;

2. Kinh doanh ch?t ma t?y c?c lo?i;

3. Kinh doanh h?a ch?t b?ng 1 (theo C?ng ??c qu?c t?);

4. Kinh doanh c?c s?n ph?m v?n h?a ph?n ??ng, ??i tr?y, m? t?n d? ?oan ho?c c? h?i t?i gi?o d?c th?m m?, nh?n c?ch;

5. Kinh doanh c?c lo?i ph?o;

6. Kinh doanh c?c lo?i ?? ch?i, tr? ch?i nguy hi?m, ?? ch?i, tr? ch?i c? h?i t?i gi?o d?c nh?n c?ch v? s?c kho? c?a tr? em ho?c t?i an ninh, tr?t t? an to?n x? h?i;

7. Kinh doanh c?c lo?i th?c v?t, ??ng v?t hoang d?, g?m c? v?t s?ng v? c?c b? ph?n c?a ch?ng ?? ???c ch? bi?n, thu?c Danh m?c ?i?u ??c qu?c t? m? Vi?t Nam l? th?nh vi?n quy ??nh v? c?c lo?i th?c v?t, ??ng v?t qu? hi?m thu?c danh m?c c?m khai th?c, s? d?ng;

8. Kinh doanh m?i d?m, t? ch?c m?i d?m, bu?n b?n ph? n?, tr? em;

9. Kinh doanh d?ch v? t? ch?c ??nh b?c, g? b?c d??i m?i h?nh th?c;

10. Kinh doanh d?ch v? ?i?u tra b? m?t x?m ph?m l?i ?ch c?a Nh? n??c, quy?n v? l?i ?ch h?p ph?p c?a t? ch?c, c?ng d?n;

11. Kinh doanh d?ch v? m?i gi?i k?t h?n c? y?u t? n??c ngo?i;

12. Kinh doanh d?ch v? m?i gi?i nh?n cha, m?, con nu?i, nu?i con nu?i c? y?u t? n??c ngo?i;

13. Kinh doanh c?c lo?i ph? li?u nh?p kh?u g?y ? nhi?m m?i tr??ng;

14. Kinh doanh c?c lo?i s?n ph?m, h?ng ho? v? thi?t b? c?m l?u h?nh, c?m s? d?ng ho?c ch?a ???c ph?p l?u h?nh v?/ho?c s? d?ng t?i Vi?t Nam;

15. C?c ng?nh, ngh? c?m kinh doanh kh?c ???c quy ??nh t?i c?c lu?t, ph?p l?nh v? ngh? ??nh chuy?n ng?nh.

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT
Địa chỉ : Số 2, ngõ 63 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân , Hà Nội (Đối diện trường Đại học Đại Nam)

Trụ sở chính: Số 9, ngõ 31 đường Phan Trọng Tuệ, Thanh Trì Hà Nội ( gần chi cục thuế Thanh Trì )

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 - Hotline: 094.6143.746

Bài viết liên quan

Bài viết

Hotline: 094.614.3746

Tư vấn: 04 6325 9136