Nh?ng kh? kh?n khi th?nh l?p c?ng ty

Th?nh l?p c?ng ty l? m?t c?ng vi?c kh?ng h? d? d?ng, khi b?n quy?t???nh th?nh l?p m?t c?ng ty cho ri?ng m?nh th? ch?nh l? l?c b?n ph?i nh?n th?c r?????c vai tr? v? tr?ch nhi?m c?a m?nh???i v?i c?ng ty v????i v?i ph?p lu?t. M?i m?t c?ng ty????c th?nh l?p ra,???u c? vai tr? quan tr?ng???i v?i n?n kinh t?, v? n? s? ph?i ch?u s? gi?m s?t c?a c?c c? quan ch?c n?ng c?a Nh? n??c???i v?i quy?n v? ngh? v? c?a m?nh. Do v?y, n?u b?n??ang c??? t??ng th?nh l?p c?ng ty th? b?n n?n c?n nh?c k? l??ng v???i?u ki?n kh?ch quan v? ch? quan c?a m?nh.

D??i???y ch?ng t?i xin??? c?p???n 4 y?u t? kh? kh?n khi th?nh l?p c?ng ty c? b?n m? b?n n?n ch??? nh? sau:

1. V??? t??ng kinh doanh

giai quyet kho khan khi thanh lap doanh nghiep, kho khan trong y tuong kinh doanh

C?c kh? kh?n trong ? t??ng kinh doanh

 

C?u h?i cho?? t??ng kinh doanh??? ch?nh l? c?ng ty b?n s? kinh doanh v? l?nh v?c n?o? Th??ng m?i, d?ch v? hay c?ng nghi?p s?n xu?t, ch? bi?n….. N?i???n?? t??ng kinh doanh, t?i tin b?n c? th? ng?i m?t l?c v? ngh? ra r?t nhi?u nh?ng?? t??ng kinh doanh kh?c nhau. Nh?ng v?n????????y l? b?n c? th?c hi?n????c n? hay kh?ng???? c? r?t nhi?u?? t??ng m?c d? b????nh gi? l? kh?ng c? kh? thi nh?ng nhi?u ng??i??? th?nh c?ng v?i?? t??ng???. Ng??c l?i, c?ng c? m?t s? tr??ng h?p,?? t??ng???a ra r?t thuy?t ph?c nh?ng l?i th?t b?i khi???a n? th?nh hi?n th?c.

V?y v?n????????y l? g?? V?n????????y kh?ng ph?i l??? t??ng c?a b?n l? g?, m? l? b?n ph?i l?m th? n?o??????a n? th?nh hi?n th?c. Vi?c b?n suy ngh?,???nh gi?,???a ra k? ho?ch c? th? cho vi?c kinh doanh v??? t??ng??? s? gi?p??ch cho b?n nh?n ra????c c?c??i?m m?nh,??i?m?y?u, th?ch th?c, c? h?i c?a?? t??ng??? nh? th? n?o. T??????? kh? thi th?t s? c?a?? t??ng??? m?i????c x?c???nh ch?nh x?c h?n. V? kh? kh?n n?y khi th?nh l?p c?ng ty kh?ng c?n l?m b?n lo l?ng n?a.

2. V? c? s? v?t ch?t

giai quyet kho khan khi thanh lap cua cong ty, kho khan ve co so vat chat

Kh? kh?n v? c? s? v?t ch?t

V? kh? kh?n khi th?nh l?p c?ng ty?n?y,???i v?i m?i lo?i h?nh doanh nghi?p th? nhu c?u s? kh?c nhau. Th??ng th? v?i c?c doanh nghi?p c?ng nghi?p s? c?n nhi?u nh?t v? ngo?i???u t? cho v?n ph?ng l?m vi?c, h? c?n ph?i???u t? v?o nh? x??ng, x? nghi?p, m?y m?c c?ng nghi?p….. H?n n?a, gi? c? thu? v?n ph?ng hi?n nay t?i c?c th?nh ph? l?n nh?: H? N?i, Th?nh ph? H? Ch? Minh…. ?l? r?t cao, ??y c?ng l? m?t kh? kh?n l?n ??i v?i c?c doanh nghi?p m?i th?nh l?p.?V? v?y b?n c?n th?n tr?ng trong vi?c quy?t???nh???u t? v?o c? s? v?t ch?t??? gi?m chi ph? v? s? l?ng ph?.

3. V? ngu?n nh?n l?c

kho khan trong tuyen dung nhan luc

Kh? kh?n trong tuy?n d?ng nh?n l?c

Tuy r?ng, c?ng g?n v????y s??ngu?n nh?n l?c?? n??c ta c? tr?nh???, k? thu?t v? tay ngh? ng?y c?ng????c n?ng cao. Tuy nhi?n, t?c??? c?i thi?n v?n c?n ch?m, trong khi nhu c?u nh?n l?c n?y l?i t?ng nhanh. N?u thu? ng??i c? chuy?n m?n cao th????ng ngh?a c?ng ty b?n?ph?i tr? l??ng cho h? cao. Ng??c l?i, n?u thu? nh?n vi?n b?nh th??ng, h? ch?a c? tay ngh? c?ng nh? n?m b?t k? thu?t th? c?ng ty?b?n ph?i???o t?o h?, v? chi ph????o t?o b?n ph?i b? ra?c?ng kh?ng nh?. Do??????y c?ng l? m?t v?n??? kh? kh?n khi th?nh l?p c?ng ty. B?n n?n c?n nh?c k? v? k?t h?p c?c y?u t? c?n thi?t v?i nhau trong qu? tr?nh tuy?n d?ng nh?n vi?n.

4. V? qu?n l?

kho khan ve quan ly cong ty

Kh? kh?n v? qu?n l? c?ng ty

M?t c?ng ty kh?ng th? t?n t?i n?u kh?ng c? m? h?nh v? c? c?u t? ch?c c? th?. M?t khi x?c???nh????c m? h?nh v? c? c?u t? ch?c???, n? s? l?m n?y sinh ra m?t nhu c?u kh?c??? l? qu?n l?.??i?u n?y kh?ng th? thi?u trong doanh nghi?p,???c bi?t l? v? qu?n l? nh?n s? v? t?i ch?nh. Do v?y b?n c?ng c?n ph?i tham kh?o v? h?c h?i th?m v? qu?n l? doanh nghi?p n?u b?n mu?n gi?i quy?t kh? kh?n khi th?nh l?p c?ng ty d? d?ng h?n

Hy v?ng v?i nh?ng th?ng tin???a tr?n s? gi?p c?c b?n v?ng b??c h?n trong qu? tr?nh th?nh l?p c?ng ty c?a m?nh. Ch?c c?c b?n th?nh c?ng!

Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ theo địa chỉ dưới đây để được tư vấn miễn phí, chính xác và nhanh nhất

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI LẠC VIỆT

Địa chỉ : Phòng 611, Tòa nhà 17T10, đường Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Email: Lacviet247@gmail.com

Điện thoại: 04.63259136 - Hotline: Ms Mai 0963.372.739/Mr.Phước094.6143.746

Bài viết liên quan

Bài viết

Hotline: 094.614.3746

Tư vấn: 04 6325 9136